All, Mobile-application, Website

Care Skill

ระบบสนับสนุนงานวิจัยด้านการพัฒนาการสอน ผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ด้วยการแบ่งบัน เป็นแพลทฟอร์มที่ใช้เชื่อมโยงแนวการสอน สื่อการสอน และวิธีการให้กับครูผู้สอน หรือผู้ปกครองที่ต้องการทำสื่อการสอน